Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Gizlilik Beyanı ve Aydınlatma Metni

ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’nin
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Gizlilik Beyanı ve Aydınlatma Metni

Değerli ISPE Dostu,

Bu bilgilendirme formu, ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’ne destek veren üyelerin, gönüllülerin ve tüm paydaşların Dernek ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin ISPE Sağlık Bilimleri Derneği tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, ISPE Sağlık Bilimleri Derneği “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Siz değerli üyelerimiz, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız kişisel verilerinizi Dernek Sekreterliği, internet sitesi ve benzeri kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden ISPE Sağlık Bilimleri Derneği ile paylaşabiliyorsunuz.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde ISPE Sağlık Bilimleri Derneği tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. ISPE Sağlık Bilimleri Derneği’ne ilişkin tanıtım, teşekkür, bilgilendirme ve duyuru amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek; istatistiki bilgi toplamak ve derlemek; gönüllülük ve eğitim çalışmalarını geliştirmek amaçlarıyla kişisel verileriniz tarafımızca kullanılabilecektir.

Sizlerin, kişisel veri sahibi olarak;
(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Veri sorumlusu sıfatıyla ISPE Sağlık Bilimleri Derneği olarak;
(1) Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,
(2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,
(3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,
(4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı olası bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtmek isteriz.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı elektronik olarak e-posta yoluyla ispe@ispe.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinden (www.kvkk.gov.tr) ilgili mevzuatı inceleyebilirsiniz.